Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ruột; bấc (ở thân một số cây)
  cùi (ở vỏ quả cam…)
  the pith of something
  cốt lõi của cái gì
  that was the pith of his argument
  đấy là cốt lõi lý lẽ của nó

  * Các từ tương tự:
  pith hat, pith helmet, pithecan, pithecanthrope, pithecoil, pithily, pithiness, pithless, pithy