Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự quan trọng; tầm quan trọng
    full of one's own importance
    xem full