Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eminence /'eminəns/  

 • Danh từ
  sự nổi tiếng
  a man of eminence
  người nổi tiếng
  (cũ) mô đất
  Eminence
  Đức, Ngài (tiếng tôn xưng hồng y giáo chủ)
  His (Your) Eminence
  Đức Hồng Y

  * Các từ tương tự:
  eminence grise