Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consequence /'kɒnsikwəns/  /'kɒnsikwens/