Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  địa vị, cương vị
  ở nhiều nước phụ nữ có địa vị rất thấp
  trong công ty cương vị chính thức của anh là gì?
  địa vị cao; cương vị cao
  he is very aware of his status
  ông ta nhận thức rất rõ về cương vị cao của mình

  * Các từ tương tự:
  status quo, status symbol