Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  be reputed; be reputed to be
  có tiếng là
  ông ta có tiếng là rất giàu
  Danh từ
  tiếng (tốt hoặc xấu)
  know somebody only by repute
  chỉ biết tiếng ai thôi (không biết mặt)
  an inn of evil repute
  quán trọ có tiếng xấu
  of repute
  có tiếng tốt, có tiếng
  a doctor of repute
  một bác sĩ có tiếng
  wines of repute
  rượu vang có tiếng

  * Các từ tương tự:
  reputed, reputedless, reputedly