Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

significance /sig'nifikəns/  

 • Danh từ
  ý nghĩa
  understand the significance of a remark
  hiểu ý nghĩa của một nhận xét
  tầm quan trọng
  few people realized the significance of the discovery
  ít người nhận thức được tầm quan trọng của phát minh ấy

  * Các từ tương tự:
  Significance of coefficients