Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (giải phẫu học) tĩnh mạch
  tĩnh mạch phổi
  gân (lá cây, cánh côn trùng)
  vân (đá)
  mạch (mỏ)
  a vein of coal
  mạch than đá
  tâm trạng, xu hướng
  tính tình đượm một tâm trạng u buồn
  (số ít) lối, điệu
  speak in a humorous vein
  nói theo lối hài hước

  * Các từ tương tự:
  veinal, veined, veining, veinless, veinlet, veinous, veinstone, veiny, veiny