Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attitude /'ætitju:d/  /Mỹ 'ætitu:d/

 • Danh từ
  thái độ; quan điểm
  what is the company's attitude to (towardsthis idea?
  thái độ của công ty đối với ý kiến đó ra sao?
  tư thế, dáng dấp
  người chụp ảnh đã chụp anh ta trong tư thế cầu nguyện
  strike an attitude
  xem strike