Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orientation /,ɔ:riən'tein∫/  

  • Danh từ
    sự hướng; sự định hướng
    the orientation of new employess
    sự hướng nghiệp cho những người làm công mới