Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mặt, phương diện
  look at every aspect of the problem
  nhìn mọi mặt của vấn đề
  (số ít) bề ngoài, dáng vẻ
  một người rất to lớn và dáng vẻ khủng khiếp
  hướng (nhà)
  the house has a southern aspect
  ngôi nhà hướng nam
  (ngôn ngữ) thể (của động từ)

  * Các từ tương tự:
  aspect ratio, aspectual