Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vẻ mặt; vẻ
    with a sorrowful mien
    với vẻ mặt buồn rầu