Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manifestation /,mænife 'stei∫n/  

  • Danh từ
    sự biểu lộ, sự biểu hiện
    this riot is only one manifestation of people's discontent
    sự dấy loạn ấy chỉ là một biểu hiện của bất bình của dân chúng
    sự hiện hình (hồn ma)