Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

publication /,pʌbli'kei∫n/  

 • Danh từ
  sự xuất bản; tài liệu xất bản
  the date of publication
  ngày tháng xuất bản
  có nhiều ấn phẩm về vấn đề đó
  sự công bố
  publication of the exam results
  sự công bố kết quả thi