Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

declaration /deklə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự tuyên bố; lời tuyên bố, bản tuyên ngôn
  make a declaration
  tuyên bố
  a declaration of war
  sự tuyên chiến
  the Declaration of Human Rights
  bản tuyên ngôn nhân quyền
  sự khai; lời khai; tờ khai
  a customs declaration
  tờ khai hải quan