Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tuyên ngôn, tuyên cáo