Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sắc lệnh của vua Nga
    nghiêm lệnh; mệnh lệnh độc đoán