Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proclamation /prɒklə'mei∫n/  

 • Danh từ
  sự tuyên bố; sự công bố
  by public proclamation
  công bố rộng rãi cho mọi người biết
  lời tuyên bố, tuyên ngôn; lời công bố
  make a proclamation
  tuyên bố