Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nghề xuất bản
  she chose publishing as a career
  bà ta đã chọn làm nghề xuất bản

  * Các từ tương tự:
  publishing house