Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advertising /'ædvətaiziη/  

 • Danh từ
  sự quảng cáo, công việc quảng cáo
  he works in advertising
  anh ta làm việc trong ngành quảng cáo

  * Các từ tương tự:
  Advertising-sale ratio