Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Advertising-sale ratio   

  • (kinh tế)
    Tỷ lệ doanh số quảng cáo
    Tỷ lệ chi phí quảng cáo của các hãng trên tổng doanh thu bán hàng