Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

notification /nəʊtifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự báo, sự khai báo (sinh, tử, bệnh dịch)
    tuần trước đã không còn trường hợp bệnh dịch tả được khai báo nữa