Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broadcasting /'brɔ:dkɑ:stiŋ/  

  • Danh từ
    sự phát thanh; sự truyền hình