Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

announcement /ə'naʊnsmənt/  

  • Danh từ
    lời loan báo, lời loan tin, lời thông báo
    announcement of marriages and deaths appear in some newspapers
    trên một vài tờ báo, có loan tin về lễ cưới, đám tang