Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thông báo, thông cáo
    nội san

    * Các từ tương tự:
    bulletin board, bulletin board system (BBS)