Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bức điện
  we've had a message [to saythat your father is ill
  chúng tôi đã nhận được một bức điện báo cha anh ốm
  the ship sent a radio message asking for help
  chiếc tàu đã đánh đi một bức điện bằng radio xin cứu cấp
  (số ít) lời truyền lại, lời tiên báo (của nhà tiên tri…)
  get the message
  (lóng) hiểu ý