Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implication /,impli'keiʃn/  

 • Danh từ
  sự ngụ ý; ẩn ý
  what are the implication of the statement?
  Những ẩn ý của tuyên bố này là gì thế?
  sự liên can, sự dính líu

  * Các từ tương tự:
  implicational