Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự suy diễn, sự suy ra
    điều suy diễn, điều suy ra