Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assumption /ə'sʌmp∫n/  

 • Danh từ
  sự cho là; điều giả thiết
  chúng ta đang làm việc với giả thiết là tỷ lệ lạm phát năm sau sẽ không tăng
  sự giả bộ
  their assumption of an air of confidence fooled nobody
  vẻ giả bộ tin tưởng của họ chẳng đánh lừa được ai
  sự đảm đương
  the army's assumption of power
  việc quân đội đảm đương quyền hành
  the Assumption
  (tôn giáo)
  lễ Quy thiên (vào ngày 15 tháng 8)