Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự suy ra, sự luận ra; phép diễn dịch
  a philosopher skills in deduction
  nhà triết học giỏi diễn dịch
  sự khấu đi, sự trừ đi; khoản khấu trừ
  lương anh sẽ vào khoảng 650 bảng mỗi tháng sau khi đã trừ mọi khoản khấu trừ