Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lập luận; lý lẽ lập luận
    your reasoning on this point is faulty
    cách lập luận của anh về điểm ấy là sai đấy