Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  dinh cơ, cơ sở
  business premises
  cơ sở kinh doanh
  the firm is looking for larger premises
  công ty đang kiếm một cơ sở rộng hơn
  (luật học) những chi tiết về tài sản; những tên người nêu ở trên
  off the permises
  ngoài phạm vi của sở (của cơ quan)
  on the premises
  trong sở, trong cơ quan, tại chỗ