Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conjecture /kən'dʒekt∫[r]/  

 • Động từ
  (+ about)
  đoán, phỏng đoán
  quả đúng như tôi đã đóan
  Danh từ
  sự phỏng đóan, sự ước đoán
  điều phỏng đoán, điều ước đoán
  be right in a conjecture
  phỏng đoán đúng
  your theory is pure conjecture
  lý thuyết của anh chỉ là đơn thuần phỏng đóan mà thôi

  * Các từ tương tự:
  conjecturer