Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hypothecate /hai'pɔθikeit/  

  • Ngoại động từ
    cầm, đem thế nợ