Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phỏng đoán, đoán chừng
  chúng tôi đoán chừng là anh ta đã gặp tai nạn
  Danh từ
  sự phỏng đoán; lời phỏng đoán
  this is pure surmise
  đấy chỉ là phỏng đoán