Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đề nghị
  the proposal of new terms for a peace treaty
  sự đề nghị những điều khỏan mới cho một hòa ước
  [điều] đề nghị
  nhiều đề nghị khác nhau đã được đưa ra nhằm tăng lượng hàng bán ra
  sự cầu hôn
  cô ta đã có nhiều người cầu hôn