Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recommendation /rekəmen'dei∫n/  

 • Danh từ
  sự giới thiệu
  thư giới thiệu xin việc làm; lời dặn dò
  đức tính làm cho người ta ưa
  the cheapness of coach travel is its only recommendation
  rẻ tiền, đó là cái độc nhất làm cho người ta ưa phương tiện đó