Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commendation /,kɒmen'dei∫n/  

  • Danh từ
    sự khen ngợi
    (+ for) sự tuyên dương
    a commendation for bravery
    sự tuyên dương về lòng dũng cảm