Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promotion /prə'məʊt∫n/  

 • Danh từ
  sự thăng cấp; sự thăng chức; sự đề bạt
  gain (win) promotion
  được thăng cấp; được đề bạt
  sự khuyến khích cho tiến bộ; sự giúp đỡ cho tiến bộ (của một sự nhgiệp)
  they worked for the promotion of world peace
  họ hoạt động cho sự tiến bộ của hòa bình thế giới
  hoạt động nhằm quảng cáo
  quảng cáo nhiều khi là phương pháp hữu hiệu nhất để tăng mức hàng bán ra

  * Các từ tương tự:
  promotional, promotionally