Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

publicity /pʌb'lisəti/  

 • Danh từ
  tính công khai, tình trạng được nhiều người biết
  avoid publicity
  tránh không để nhiều người biết
  sự quảng cáo
  a publicity campaign
  một chiến dịch quảng cáo
  the glare of publicity
  xem glare

  * Các từ tương tự:
  publicity agent