Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (lóng)
  sự quảng cáo rùm beng
  Động từ
  hype something up
  quảng cáo rùm beng
  bộ phim đã được quảng cáo rùm beng quá xa đối với giá trị của nó

  * Các từ tương tự:
  hyped-up, hyper-, hyper-real, hyperacid, hyperacidity, hyperactive, hyperactivity, hyperaemic, hyperaesthesia