Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nâng lên, sự đưa lên
  elevation to the peerage
  sự nâng lên hàng công khanh
  sự cao quý
  elevation of style
  sự cao quý trong phong cách
  độ cao (trên mặt biển)
  the city is at an elevation of 2000 metres
  thành phố ở độ cao 2000 mét [trên mặt biển]
  đồi cao, gò cao
  a small elevation of the ground
  một gò đất không cao lắm
  bản đồ mặt nhà vẽ theo tỷ lệ
  the front elevation of the house
  bản đồ mặt tiền của ngôi nhà
  (quân sự) góc nâng (của nòng súng…) so với mặt nằm ngang
  the gun has an elevation of 45 degrees
  nòng súng có góc nâng là 45o

  * Các từ tương tự:
  elevation potentiometer, elevation selsyn