Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự giúp đỡ, sự ủng hộ
  nhóm người ủng hộ
  the new leader has a large backing
  lãnh tụ mới có một nhóm người ủng hô đông đảo
  chất bồi (bồi bức tranh…)
  (thường số ít) nhạc đệm cho ca sĩ (nhạc pop)
  a backing group
  nhóm nhạc đệm

  * Các từ tương tự:
  backing memory, backing out, backing storage, backing up, backing up system