Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đổi nợ, đảo nợ; cấp vồn, tài trợ