Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    trợ cấp, phụ cấp
    được nhà nước trợ cấp

    * Các từ tương tự:
    subsidize, subsidise, subsidizer