Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nơi giấu, nơi trữ (lương thực, kho tàng, vũ khí)
  lương thực, cất giấu; kho hàng cất giấu, vũ khí cất giấu
  Động từ
  cất giấu; trữ

  * Các từ tương tự:
  cache buffer, cache memory, cachet, cachetic, cachexy