Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capitalize /kə'pitəlaiz/  

 • Ngoại động từ
  tư bản hoá, chuyển thành tư bản; dùng làm vốn
  viết bằng chữ hoa, in bằng chữ hoa
  (nghĩa bóng) lợi dụng

  * Các từ tương tự:
  capitalize, capitalise, Capitalized value