Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giá trị được vốn hoá
    Trị giá được định cho một tài sản theo mức lợi nhuận hiện tại và lãi suất thị trường hiện hành