Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cấp tiền (cho một hoạt động để sinh lãi)
  endow a bed in a hospital
  tặng một giường bệnh cho một bệnh viện
  phú cho
  nàng được trời phú cho cả trí thông minh lẫn sắc đẹp

  * Các từ tương tự:
  endowment, Endowment effect, endowment policy