Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cấp tiền
  the endowment of many schools by rich former pupils
  nhiều trường được học sinh cũ giàu có tặng tiền
  (số nhiều) tiền cấp phát
  (thường số nhiều) bản năng thiên phú
  không phải ai sinh ra cũng được phú cho tài năng như anh đâu

  * Các từ tương tự:
  Endowment effect, endowment policy